POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Szanując Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) - dalej RODO, dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Pastwa dane osobowe, poniżej przedstawiam następujące informacje:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest AKADEMIAPOLSKA.PL, UL. PONIATOWSKIEGO 13A, 35-026 RZESZÓW
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostawy nas łączących , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO";
  2. wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ( np. w celach podatkowych )
  3. prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego marketingu usług i produktów własnych KP SA, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. czy ewentualnie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f RODO gdy przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń )
 3. Posiadasz prawo:
  1. do żądania od AKADEMIAPOLSKA.PL, UL. PONIATOWSKIEGO 13A, 35-026 RZESZÓW . dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  2. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne lecz jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji Umowy oraz wysłania oferty bądź realizacji kontaktu telefonicznego. Jesteś zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji łączącej nas umowy.
 5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Twoje dane w zakresie : nazwa obejmująca imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, adres e - mail oraz telefon, NIP, PESEL.
 6. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, dostawcy oprogramowania komputerowego, usług serwisowych oraz administratorzy strony internetowej. Twoje Dane osobowe Partnera będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów określonych w ust. 2 powyżej. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
 7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 8. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.