Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://www.matura24.com (dalej zwany Serwisem) i jest prowadzony przez Pana Krzysztofa Bączkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Bączkowski Rzeszowska Akademia Sportu, Ul. Poniatowskiego 13A 35-026 Rzeszów.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu, w szczególności zasady zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży produktów, wykonywania tych umów i prowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy rozumieć je w sposób następujący:
  1. Administrator danych osobowych – Operator Serwisu Krzysztof Bączkowski Rzeszowska Akademia Sportu, Ul. Poniatowskiego 13A 35-026 Rzeszów
  2. Czas oceny egzaminu – ilość dni roboczych potrzebnych Operatorowi na skompletowanie poprawienie Egzaminu wymienionego przez Ucznia w Serwisie oraz jego dostarczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Ucznia w Zamówieniu;
  3. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wszystkich dni, które zostały wskazane w odrębnych przepisach prawa za dni wolne od pracy;
  4. Konsument – Uczeń będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej z Operatorem, niezwiązanej bezpośrednio z jego (Konsumenta) działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Konto – miejsce wydzielone dla danego Ucznia w Serwisie, gdzie zbierane i prezentowane są informacje dotyczące Ucznia;
  6. Operator – Krzysztof Bączkowski Rzeszowska Akademia Sportu, Ul. Poniatowskiego 13A 35-026 Rzeszów
  7. Produkt – odpłatna usługa oferowana w Serwisie;
  8. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu, dostępny na stronie internetowej http://www.matura24.com/regulamin.html oraz w siedzibie Operatora;
  9. Serwis – serwis internetowy MATURA24.COM prowadzony przez Operatora dostępny na stronie internetowej http://www.matura24.com;
  10. Uczeń – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez nią 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego o ile nie posiada ona pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Serwisu, a w szczególności dokonuje zakupów w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;
  11. Zamówienie – oświadczenie woli wyrażone przez Ucznia za pośrednictwem Serwisu, będące równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia (znajdujących się w Ofercie Serwisu w chwili składania Zamówienia), określające ich typ, ilość, dane osobowe Ucznia, formę zapłaty oraz sposób dostarczenia produktów.
§2

Zasady korzystania ze Serwisu

 1. Operator świadczy drogą elektroniczną udostępnianie możliwości założenia przez Ucznia indywidualnego konta w Serwisie, pozwalającego na dokonywanie zakupów produktów oraz korzystanie z innych usług oferowanych w Serwisie;
 2. Rejestracja Konta w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Umowa o świadczenie usług założenia i prowadzenia indywidualnego konta w Serwisie zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Ucznia formularza rejestracyjnego, zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych oraz potwierdzenia woli założenia indywidualnego konta w Serwisie poprzez wciśnięcie ikony załóż konto.
 4. Przed zarejestrowaniem indywidualnego konta w Serwisie, Uczeń powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Po zarejestrowaniu indywidualnego konta w Serwisie, Uczeń może zalogować się do Serwisu podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło, jeśli Uczeń nie pamięta hasła może skorzystać z przypomnienia hasła, podając adres poczty elektronicznej który podał podczas rejestracji konta.
 6. Uczeń w każdej chwili i bez podania przyczyny może usunąć swoje konto w Serwisie. W wyniku usunięcia konta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania Klientowi indywidualnego konta w Serwisie.
 7. W celu usunięcia indywidualnego konta w Serwisie, należy wysłać do Operatora żądanie usunięcia konta, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@matura24.com albo w formie pisemnej na adres pocztowy siedziby Operatora.
 8. Do korzystania z usług oferowanych w Serwisie elektronicznym oraz przeglądania treści Serwisu, składania zamówień i korzystania z indywidualnego konta w Serwisie, wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:
  1. Posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  2. Posiadanie przeglądarki internetowej (w nawiazie minimalna wersja) z aktualnymi wtyczkami shockwave flash, Java oraz wyłączone programy blokujące treści na stronie np. AdBlock:
   1. Mozilla Firefox (50+)
   2. Google Chrome (55+)
   3. Internet (Explorer 10+)
   4. Safari (w przypadku korzystania z urządzenia firmy Apple)
  3. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
 9. Uczeń zobowiązuje się do:
  1. korzystania ze Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. korzystania ze Serwisu w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
  3. korzystania ze Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania;
  4. dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu w Serwisie, jak i zachowania ich poufności.
 10. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Serwisie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia zasad o których mowa w ust. 9 powyżej.
 11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Serwisie przesyłane jest Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w Serwisie.
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych do logowania w Serwisie osobom trzecim.
§3

Składanie zamówień i zawieranie umowy sprzedaży

 1. Przed złożeniem zamówienia na produkt dostępny w Serwisie, Uczeń jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczeń potwierdzając zamówienie w Serwisie, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia oraz, że zezwala na przetwarzanie przez operatora jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Świadczenie przez Operatora usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na produkty dostępne w Serwisie za pośrednictwem Serwisu jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia Operatora.
 3. Zamówienia na produkty dostępne w Serwisie można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych.
 4. Uczeń zasila swoje konto w Serwisie wskazaną przez siebie kwotą pieniędzy, która jest zużywana automatycznie w chwili, w której Uczeń uzyskuje dostęp do Produktu oferowanego w Serwisie, w wysokości zgodnej z ceną Produktu określoną w Serwisie.
§4

Zasady wykorzystania Produktu

 1. Uczeń ma możliwość rozwiązania za pośrednictwem Serwisu wybranego Testu, jeśli posiada na swoim Koncie środki wystarczające do jego zakupu.
 2. W danym momencie możliwe jest podjęcie wyłącznie jednego z dostępnych w Serwisie testów. W przypadku rozpoczęcia kolejnego testu bez ukończenia poprzednio podjętego przez kliknięcie przycisku "Zakończ test", nie ma możliwości powrotu do pierwotnie rozpoczętego testu.
 3. Zmiany dokonane przez użytkownika podczas rozwiązywania testu dokonywane są w sytuacjach:
  - zakończenia egzaminu kliknięcie przycisku „Zakończ test”
  - przejścia do kolejnej strony testu.
 4. Skorzystanie w przeglądarce z przycisku „Odśwież”, zakmnięcie okna z testem lub naciśnięcie na klawiaturze przycisku F5 powoduje utratę niezapisanych odpowiedzi.
 5. Każdy test ma określony czas rozwiązania, po którym możliwość dalszego rozwiązywania zostaje zablokowana, a dotychczasowe odpowiedzi przesłane do oceny.
 6. Użytkownik jest powiadamiany o uzyskanej ocenie za pośrednictwem wiadomości email. Możliwość podglądu oceny jest dostępna w Serwisie na podstronie Konto / Rozwiązane testy.
 7. Z uwagi na zastosowane zaawansowane technologie, rozwiązywanie testu jest zalecane na komputerze PC przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1024x768px. Z uwagi na brak wsparcia przez urządzenia mobilne wymaganych technologii, Serwis nie odpowiada za ewentualne problemy techniczne wynikające z wykorzystania urządzenia mobilnego do rozwiązywania testu.
§5

Ceny produktów

 1. Wszystkie ceny w Serwisie podawane są w złotych polskich.
 2. Ceny Produktów dostępne są w Serwisie.
§6

Formy płatności

 1. Zasilenia konta można dokonywać wyłącznie bezgotówkowo poprzez serwis www.dotpay.pl, Szczegółowy wykaz wszelkich opcji zapłaty za zamówione produkty wraz wyszczególnieniem wszystkich, związanych z nimi kosztów, dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w zakładce Formy płatności znajdującej się pod adresem https://matura24.com/biling/dokonaj-wplaty
§7

Odstąpienie od umowy

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług Konta w Serwisie, może być złożone w formie pisemnej na adres Operatora podany w niniejszym Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@matura24.com.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług Konta w Serwisie może przybrać dowolną treść, z której wynikać będzie wola odstąpienia od tej umowy. W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu Konsument może, w szczególności, posłużyć się:
  1. formularzem odstąpienia od umowy, który załączamy do niniejszego Regulaminu (Załącznik nr 1);
  2. wzorem formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827).
 3. W razie odstąpienia od umowy świadczenia Konta w Serwisie zawartej na odległość, umowa ta uważana jest za niezawartą.
 4. Nieaktywowane Konto, w przypadku odstąpienia od usługi Konta w Serwisie zostanie usunięte przez Operatora.
 5. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi dostarczania treści cyfrowych zawartej na odległość, jeżeli wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy i został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia przez Operatora.
 6. Potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie informacji o utracie prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych zostanie przesłane do Użytkownika pocztą elektroniczną bądź w inny sposób na trwałym nośniku.
§8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Ucznia będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresami internetowymi:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Uczeń będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Uczeń uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Uczeń uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Uczeń może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
§9

Dane osobowe

 1. Dane osobowe podane przez Ucznia podczas rejestracji lub składania zamówienia produktów są przetwarzane przez Operatora, który jest administratorem danych osobowych.
 2. Elementem koniecznym dla przeprowadzenia rejestracji lub dla złożenia Zamówienia produktu jest podanie przez Ucznia jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Ucznia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub składania zamówienia. Podanie danych osobowych które zostały oznaczone jako obligatoryjne jest dobrowolne ale konieczne w celu rejestracji lub realizacji zamówienia produktu. Podanie danych osobowych które nie zostały oznaczone jako obligatoryjne jest całkowicie dobrowolne.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Ucznia odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.
 4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych produktów, wymienionym w §6 ust. 1. Gdy zapłata za zamówiony produkt jest dokonywana przez Ucznia z góry, jego dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. 
 5. Ucznia ma nieograniczone prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do uzyskania pełnej informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Operatorem bezpośrednio w jego siedzibie lub drogą pocztową – Krzysztof Bączkowski Rzeszowska Akademia Sportu, Ul. Poniatowskiego 13A 35-026 Rzeszów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@matura24.com
 6. Operator jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych i polityki prywatności w Serwisie dostępne są w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym pod adresem internetowym http://matura24.com/polityka-prywatnosci
§10

Pliki cookies

 1. Operator wykorzystuje w Serwisie pliki typu cookies, które są zapisywane w systemie teleinformatycznym Ucznia podczas przeglądania Serwisu, które pozwalają na późniejszą identyfikację Ucznia w przypadku ponownego połączenia ze Serwisem internetowym z urządzenia na którym zostały one zapisane.
 2. Szczegółowe zasady zbierania i przetwarzania plików cookies określone są w dokumencie Polityka Plików Cookies dostępnym na stronie internetowej http://matura24.com/polityka-cookie
 3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Ucznia.
 4. Uczeń Serwisu może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Ucznia przed zapisaniem pliku cookies w urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. Może to jednak spowodować, że Serwis będzie działał mniej sprawnie a Uczeń zostanie pozbawiony dostępu do niektórych treści dostępnych w Serwisie.
§11

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, zamieszczonym na stronie internetowej Serwisu w zakładce Regulamin, znajdującej się pod adresem https://matura24.com/regulamin w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczeń, a także udostępniany nieodpłatnie w formie drukowanej w siedzibie Operatora.
 2. Umowy zawierane w Serwisie zawierane są w języku polskim.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Serwisie treści zawartej umowy.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany treści niniejszego Regulaminu na poniższych zasadach:
  1. Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Serwisu wraz z nowym tekstem jednolitym Regulaminu oraz zestawieniem ostatnich zmian Regulaminu.
  2. O treści zmian Regulaminu każdy Uczeń, który zarejestrował się w Serwisie Uczeń, zostanie poinformowany także pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracji.
  3. Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
  4. Zmieniony Regulamin będzie wiązał Ucznia, który zarejestrował się w Serwisie, o ile nie złożył on w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi w Serwisie.
  5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a także w zakresie w jakim Regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.
Ostatnia aktualizacja 25.05.2018